Menu Zavrieť

Usmernenie k lekárskym posudkom

Od nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 355/2007 Z. z. dňa 1.8.2014 sa zdravotná spôsobilosť na prácu preukazuje lekárskym posudkom zamestnanca alebo fyzickej osoby – podnikateľa /podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3c/ nie starším ako 6 mesiacov.

Vzory tlačív posudkov o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, ktoré používajú lekári, sú uvedené vo vestníku MZ SR ročník 62, časť 1-10 z 29.1.2014

Pozor, NIP pre získanie preukazu, osvedčenia, dokladu uznáva tlačivá uverejnené v prílohe 3c k zákonu č. 355/207 Z. z.

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

„§ 16 zák. č. 154/2013, ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z. z.

Preukaz, osvedčenie a doklad

(2) Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku  1 písm. b) je

 1. a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 2. b) vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 3. c) zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej  v prílohe č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.,  
 4. d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 5. e) overenie odborných vedomostí.

(3) Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c).

(4) Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa odseku 2 písm. c) sa posudzuje  na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci/6aa

Vysvetlivky:

6aa) § 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom 19a) nie starším ako šesť mesiacov.

Vysvetlivky:

– 19a) § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich         s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(6) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku                    1 písm. b), je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

 1. a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
 2. b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu        k práci.

(7) Za lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci na účely odsekov 4 a 6 sa považuje aj lekárska prehliadka vykonávaná podľa osobitného predpisu,19b) ak sa na obsluhu určeného pracovného prostriedku podľa odseku 1 vyžaduje vodičské oprávnenie.

(11) Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) stráca platnosť

 1. a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí podľa odseku 10,
 2. b) ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu  k práci podľa odseku 6 alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú         na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b),
 3. c) ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
 • 39 f) zák. č. 124/2006 Z.z. o BOZP

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred  1. januárom 2014, je povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke   vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013; na túto lekársku preventívnu prehliadku sa vzťahuje § 16 ods. 7.

Vysvetlivky:

19b) § 87 ods. 1 až 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 87 zák. č. 8/2009 Z. z.

Lekárska prehliadka

(1) Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“).

(2) Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa

 1. a) žiadateľ a
 2. b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

(3) Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

a) vodiči, ktorí vedú mot. vozidlo skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E,

 1. b) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

(4) Ostatní vodiči sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky.

Platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014, ak fyzická osoba

 1. a) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo
 2. b) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b).

Strana 6 Vestník MZ SR 2014 ročník 62 čiastka 1-10

– sú tam uvedené vzorové tlačivá pre preventívne lekárske prehliadky základné a opakované

 Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

(1) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré sú súčasťou zdravotného dohľadu    v oblasti ochrany zdravia pri práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou1) a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecní lekári“) alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby2).

(2) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú u osôb, ktorých práca je zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie;3) u osôb, ktorých práca je zaradená do prvej alebo druhej kategórie3) sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú, ak to vyžaduje osobitný predpis4) alebo ak o vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky zamestnanec požiada5).

(3) Lekárska preventívna prehliadka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby6) (ďalej len „vstupná lekárska preventívna prehliadka“) je zameraná na zisťovanie už rozvinutých chorobných nálezov, ale aj klinicky sa neprejavujúcich, ale už zistiteľných rizikových ukazovateľov vzniku choroby z povolania, alebo ochorenia v súvislosti s prácou, ako aj choroby, ktorá by mohla znamenať neskôr vznik zdravotnej kontraindikácie pre vykonávanie danej práce.

(4) Lekárska preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom práce7) (ďalej len „periodická lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva jedenkrát za dva roky u práce zaradenej do tretej kategórie a jedenkrát za rok u práce zaradenej do štvrtej kategórie8). Periodická lekárska preventívna prehliadka u osôb vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, ak to vyžaduje osobitný predpis, sa vykonáva v intervaloch podľa tohto predpisu. Lekárska preventívna prehliadka pred zmenou pracovného zaradenia9) sa musí vykonať vždy pred realizovaním samotnej zmeny pracovného zaradenia.

(5) Vstupná lekárska preventívna prehliadka a periodická lekárska preventívna prehliadka sú podľa osobitného predpisu10) podmienkou vykonávania určených pracovných činností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a obsluhy určených pracovných prostriedkov; vstupná lekárska preventívna prehliadka je podmienkou na vydanie preukazu na vykonávanie činnosti, osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu; periodická lekárska preventívna prehliadka je podmienkou, aby preukaz na vykonávanie činnosti, osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu nestratili platnosť.

1) § 30 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 30 ods. 11 zákona č. 355/2007 Z.z.

3) § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z.

4) § 30 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.

5) § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 30 ods. 6 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z.

7) § 30 ods. 6 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z.

8) § 30 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z.

9) § 30 ods. 6 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.

10) § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.

 1. c) zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a,