Menu Zavrieť

Vzdelávacie kurzy a rekvalifikácie

Naša organizácia sa zaoberá výchovou a vzdelávaním odborných pracovníkov v zmysle § 27 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení n. p. na základe oprávnení a osvedčení vydaných Národným inšpektorátom práce a Technickou inšpekciou SR.  

                1. ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

v týchto oblastiach:

– obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení – oprávnenie sk. 08.1

– obsluha mobilných, vežových žeriavov výložníkového typu, pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom sk. A /s výškou zdvihu nad 1,5 m/, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách – oprávnenie sk. 03.2

– viazanie bremien na VTZZ sk. Aa) – oprávnenie sk. 03.4

– obsluha motorových vozíkov – oprávnenie sk. 06.1

 

2. ODBORNÁ PRÍPRAVA /oboznamovanie, informovanie a overenie odborných vedomostí/

– obsluha ostatných stavebných strojov a zariadení – Osvedčenie Autorizovaný bezpečnostný technik

– obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích /VTZZ/ určených bezpečnostnotechnickými požiadavkami – Osvedčenie revízny technik VTZZ

– viazanie bremien na VTZZ sk. Ba) – Osvedčenie revízny technik VTZZ

 

3. OBOZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV v zmysle § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení n. p.

– podľa charakteru vykonávanej práce – základné a opakované oboznamovanie – min. 1 x za 2 roky, pokiaľ iný právny predpis neustanovuje kratší čas – oprávnenie sk. 01.1

Oboznamovanie sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe oprávnenia na VVZ sk. 01.1 pre tieto oblasti:

 • zamestnancov a vedúcich zamestnancov – BOZP a ustanovené pracovné podmienky
 • obsluhy stavebných strojov a zariadení
 • osôb vykonávajúcich stavebné práce v zmysle § 3 vyhl. č. 147/2013 Z. z. – pozn.: 1 x za 12 mesiacov
 • obsluhy motorových vozíkov
 • obsluhy VTZZ
 • viazačov bremien
 • pilčíkov /obsluha RRMP pri ťažbe dreva a pri inej činnosti/
 • lešenárov /montáž a demontáž lešenia/
 • práce vo výške
 • odborných pracovníkov v oblasti BOZP
 • obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • obsluhy lesných strojov a zariadení
 • vodičov motorových vozidiel
 

(2) Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení n. p. je:

a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú iný vek

b) zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti, ktorá sa posudzuje lekárskym posudkom nie starším ako 6 mesiacov na tlačive – príloha č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z. z. v znení n. p.

c) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

d) overenie odborných vedomostí

e) vodičské oprávnenie  v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. v znení n. p. a zákona č. 106/2018 Z. z. v znení n. p. /napr. u obsluhy stavebných strojov min. sk. „T“, u mobilných, vežových žeriavov, pohybl. pracovných plošín, motorových vozíkov …/

Preukaz, osvedčenie alebo doklad sa vydáva na neurčitý čas.

§ 75 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

(17) Do skupiny motorových vozidiel, kde sa vyžaduje vodičské oprávnenie sk. „T“ patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

ČO SÚ ZVLÁŠTNE VOZIDLÁ?

Ide o vozidlá v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. ako aj vozidlá v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z.

„zvláštnym motorovým vozidlom je motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke; ide najmä o poľnohospodárske a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje“

Kategórie vozidiel v zmysle prílohy k zákonu č. 106/2018 Z. z.:
Kategória pracovných strojov P – sa člení na:

a) PS – pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne        a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností. Pracovný stroj samohybný nie je určený spravidla na prepravnú činnosť,

b) PN – pracovný stroj nesený je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu. V prepravnej polohe nie je v styku s pozemnou komunikáciou a nie je spravidla určený na prepravnú činnosť. Je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.

 

Prihlášky a lekárske posudky nájdete v časti STIAHNITE SI.

Lekárske posudky sú rozdielne podľa toho, či sa jedná o zamestnanca alebo SZČO.