Menu Zavrieť

OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

V zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností z 5. júna 2013

 • príloha č. 8, bod 1.8 a) – Pri prevádzke stroja sa zabezpečí obsluhovanie vybraného stroja osobou, ktorá má doklad o absolvovaní odbornej prípravy v zmysle prílohy č. 9 vyhl. č. 356/2007 Z. z.

 

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

obslúh stavebných strojov pozostáva:

1. z výchovy a vzdelávania na základe oprávnenia sk. 08.1:

 • obslúh vybraných stavebných strojov a zariadení v zmysle prílohy č. 9 vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z.

Výchova a vzdelávanie je osobitne zameraná na tieto vybrané stavebné stroje a zariadenia:

Druhy vybraných strojov a zariadení podľa vyhl. č. 356/2007 Z. z.:

 1. Stroje a zariadenia na zemné práce

1.A Dozér       a) kolesový b) pásový

1.B1 Rýpadlo a) kolesové b) pásové

1.B2 Hĺbidlo   a) kolesové b) pásové

1.C Nakladací a vykladací stroj  a) kolesový b) pásový

1.D1 Fréza

1.D2 Ryhovač

1.E  Skrejper

1.F  Rúrový ukladač

1.G Valec

 1. Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

2.A Betonárka

 1. Ostatné stroje a zariadenia

3.A Špeciálny motorový snehový stroj

3.B Kompresor

          Výstupný doklad: Písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na BOZP vydaný v zmysle § 16 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení n. p.

2. z oboznamovania, informovania a overenia odborných vedomostí:

 • obslúh ostatných stavebných strojov a zariadení v zmysle § 8 ods. 4 NV SR č. 392/2006 Z. z., ktoré nie sú uvedené vo vyhláške č. 356/2007 Z. z. /napr. autodomiešavače, čerpadlá betónových zmesí, autogradery, dampre, elektrocentrály, ../

Výstupný doklad: Doklad odbornej spôsobilosti na činnosť s ostatnými stavebnými strojmi a zariadeniami

Podmienkou pre vydanie dokladu je:

 • vek najmenej 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti /lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov/
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi
 • overenie odborných vedomostí
 • vodičské oprávnenie v zmysle zák. č. 8/2009 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z.

 Prihlášky  a lekárske posudky nájdete v časti STIAHNITE SI.