Menu Zavrieť

OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

obslúh vyhradených technických zariadení zdvíhacích pozostáva:

                                            1. z výchovy a vzdelávania v zmysle prílohy č. 4  vyhl. č. 356/2007 Z. z.:

  • obslúh mobilných žeriavov výložníkového typu
  • obslúh vežových žeriavov výložníkového typu
  • obslúh pohyblivých pracovných plošín na motorovom podvozku s výškou zdvihu nad 1,5 m, ktoré sú určené na prevádzku na pozemných komunikáciách

           Výstupný doklad: Preukaz na obsluhu vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho vydaný príslušným inšpektorátom práce po absolvovaní odbornej skúšky na pracovisku TI SR

2. z odbornej prípravy a overenia odborných vedomostí revíznym technikom v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z.:

  • obslúh nakladacích žeriavov /HR/ 

           Výstupný doklad: Písomný doklad o overení odborných vedomostí v zmysle § 16 zák. č. 124/2006 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z. z. vydaný revíznym technikom VTZZ

  • obslúh ďalších VTZZ určených bezpečnostnotechnickými požiadavkami /most. žeriavy, ramenové a hákové nakladače kontajnera, zdvíhadlá …/

           Výstupný doklad: viď. obsluha nakladacích žeriavov

 

Prihlášky a lekárske posudky nájdete v časti STIAHNITE SI.

 

274total visits.