Menu Zavrieť

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

 v zmysle § 8 zák. č. 124/2006  Z. z. v znení n. p. – do 5 rokov od vydania dokladu/preukazu

(8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

Aktualizačnú odbornú prípravu prevádzame ako oprávnená fyzická osoba u týchto preukazov a dokladov:

  • obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení s vydaním potvrdenia o absolvovaní AOP s uvedením jej dátumu – sk. 08.1
  • obsluhy motorových vozíkov s uvedením jej dátumu v preukaze obsluhy motorového vozíka – sk. 06.1
  • viazačov bremien s uvedením jej dátumu v preukazu viazača bremien – sk. 03.4
  • obsluhy mobilných, vežových žeriavov výložníkového typu, pohyblivých pracovných plošín na motorovom podvozku s výškou zdvihu nad 1,5 m s uvedením jej dátumu v preukaze obsluhy – sk. 03.2
  • /u VTZZ, ktoré nie sú uvedené vo vyhl. č. 356/2007 Z. z. a u ktorých vydáva doklad revízny technik, sa AOP nevyžaduje/

11) Preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť

a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí

b) ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci  

   alebo podľa výsledkov LPP vo vzťahu k práci nemá odbornú spôsobilosť na prácu

c) ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

Aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, či už  fyzickej alebo právnickej.