Menu Zavrieť

C. Dopravné filmy k zák. č. 8/2009 Z. z.

 1. Predmet úpravy § 1
 2. Vymedzenie základných pojmov  § 2
 3. Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky  § 3
 4. Povinnosti vodiča  § 4
 5. Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov  § 5
 6. Povinnosti prevádzkovateľa vozidla  § 6
 7. Povinnosti inštruktora autoškoly  § 7       
 8. Používanie bezpečnostných pásov, zadržiavacích zariadení  § 8
 9. Spôsob jazdy  § 9
 10. Jazda v jazdných pruhoch  § 10
 11. Jazda v mimoriadnych prípadoch  § 11, § 12, § 13
 12. Obchádzanie  § 14
 13. Predchádzanie  § 15
 14. Rýchlosť jazdy  § 16
 15. Vzdialenosť medzi vozidlami  § 17
 16. Vyhýbanie  § 18
 17. Odbočovanie  § 19
 18. Jazda cez križovatku  § 20
 19. Vchádzanie na cestu  § 21
 20. Otáčanie a cúvanie  § 22

 21. Zastavenie a státie  § 23, § 24, § 25
 22. Zastavenie vozidla v tuneli  § 26
 23. Železničné priecestie  § 27, § 28, § 29
 24. Znamenie o zmene smeru jazdy  § 30
 25. Výstražné znamenie  § 31
 26. Osvetlenie vozidla  § 32, § 33
 27. Vlečenie motorového vozidla  § 34
 28. Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste  § 35, § 36, § 37
 29. Osobitosti premávky v zimnom období  § 38
 30. Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel  § 39
 31. Vozidlá so zvlášt. výstraž. zvukov. znameniami alebo svetlami  § 40, § 41, § 42
 32. Prekážka cestnej premávky  § 43
 33. Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz  § 44
 34. Preprava osôb  § 45, § 46
 35. Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb § 47
 36. Preprava osôb v ložnom priestore nákl. auta, prívesu traktora  § 48, § 49, § 50         
 37. Preprava nákladu § 51
 38. Osobitné ustanovenia o chodcoch  § 52,  § 53, § 54
 39. Osobitné ustanovenia o cyklistoch  § 55
 40. Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom § 56

 41. Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat  § 57
 42. Osoba vykonávajúca prácu na ceste § 58
 43. Osobitné ustanovenia o cest. premávke v obytnej, pešej a školskej zóne  § 59     
 44. Dopravné značky a dopravné zariadenia  § 60, § 61
 45. Riadenie cestnej premávky § 62
 46. Oprávnenie na zastavovanie vozidiel  § 63
 47. Dopravná nehoda  § 64
 48. Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode  § 65
 49. Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti  § 66
 50. Evidencia dopravných nehôd  § 67, § 68
 51. Všeobecné oprávnenia § 69
 52. Zadržanie vodičského preukazu  § 70
 53. Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu § 71
 54. Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, TO, TsEČ  § 72    
 55. Vodičské oprávnenie, všeobecné ustanovenia  § 73, § 74
 56. Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel  § 75
 57. Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia  § 76
 58. Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia  § 77
 59. Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel  §78
 60. Skúška z odbornej spôsobilosti  § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85

 61. Zdravotná spôsobilosť  § 86
 62. Lekárska prehliadka  § 87
 63. Psychická spôsobilosť  § 88, § 89
 64. Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  § 91
 65. Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia  § 92
 66. Vzdanie sa vodičského oprávnenia  § 93, § 94
 67. Vydanie vodičského preukazu  § 95
 68. Výmena vodičského preukazu  § 96
 69. Obnovenie vodičského preukazu  § 97
 70. Povinnosti držiteľa vodičského preukazu  § 98
 71. Nájdený vodičský preukaz  § 99
 72. Neplatnosť vodičského preukazu  § 100
 73. Evidencia vodičov  § 101, § 107
 74. Poskytovanie informácií pre evidenciu vodičov  § 108
 75. Poskytovanie informácií z evidencie vodičov  § 109
 76. Evidencia vozidiel  § 111
 77. Prihlasovanie vozidiel do evidencie  § 114
 78. Zmeny v evidencii vozidiel  § 115
 79. Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla  § 117
 80. Vyraďovanie vozidiel z evidencie  § 120

 81. Evidenčné číslo  § 123
 82. Zodpovednosť za porušenie povinnosti  § 137
 83. Správne delikty  § 138
 84. Ukladanie pokút  § 139
 85. Výnimky  § 140
 86. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 87. Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla 

156total visits.