Menu Zavrieť

Aktualizačná odborná príprava

Vážení odberatelia,

dňom 1. júla 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2007 vstúpila do platnosti vyhláška 
č. 356/2007 Z. z. k tomuto zákonu.

V roku 2007 získalo naše vzdelávacie stredisko oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v zmysle uvedeného zákona a následne začiatkom roka 2008 od Národného inšpektorátu práce aj oprávnenie na prevádzanie aktualizačnej odbornej prípravy /AOP/, ktorá sa po prvýkrát uvádza v uvedenom zákone  č. 124/2006 Z.z.

O aktualizačnej odbornej príprave pojednávajú ustanovenia § 16 ods. 8 zák. č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z.z.).

Termín absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy je:
do 5 rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu.
Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 odstavec 1 písm. b) povinná absolvovať do 5 rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej AOP.

Činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) sú uvedené v prílohe č. 1a k zák. č. 124/2006 Z.z.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 11 zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z. osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť:
1. odobratím 
2.
 ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu
3. ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu
k práci
 

Povinnosť absolvovať AOP:

– U preukazov a osvedčení vydaných pred dátumom 30.6.2006 bola táto povinnosť  
v zmysle § 39 ods. 5 zák. č. 24/2006 Z.z. do 30.4.2008. 
  Tí držitelia preukazov, ktorí absolvovali prvýkrát AOP v tomto termíne, mali znovu povinnosť zúčastniť sa AOP v mesiaci apríl 2013 /do 5 rokov od absolvovania poslednej AOP v r. 2008/.

– U preukazov a osvedčení vydaných od 1.7.2006 platí uvedená lehota do 5 rokov.

/príklad: preukaz vydaný dňa 17.4.2007 – AOP sa mala vykonať
do 17.4.2012, dňom 18.4.2012 preukaz stratil platnosť, ak nebola prevedená/

Z uvedeného vyplýva, že ak držiteľ preukazu neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu
v stanovenej lehote, preukaz stráca platnosť, nie je možné predĺženie jeho platnosti a jeho opätovné získanie je možné iba novou základnou prípravou, teda absolvovaním výchovy
a vzdelávania /účasťou v novom základnom kurze/.

My ako vzdelávacie stredisko neevidujeme vo svojich záznamoch dátumy vydania preukazov, ktoré boli vydané oprávnenou právnickou osobou /napr. strojnícke preukazy vydané ÚVS Bratislava, preukazy na obsluhu zdvíhacích zariadení vydané TI SR/ alebo preukazy vydané iným vzdelávacím zariadením. Takisto neevidujeme záznamy o lekárskych prehliadkach držiteľov preukazov, osvedčení a dokladov.

Sledovanie týchto lehôt je na držiteľovi preukazu alebo zodpovednom pracovníkovi zamestnávateľa v snahe predísť prípadným postihom zo strany kontrolných orgánov pri výkone ich kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie spomínaných ustanovení zákona o AOP.