Menu Zavrieť

I. Úvod

I./1 – Obsahová skladba diela

I./2 – Sprievodný list

I./3 – Zoznam úrazových dejov z praxe


II. K stavebným strojom

Z nášho archívu, k publicistickej činnosti o SS

II./1 – K stavebným strojom – zoznam kapitol

II./2 – Stavebný stroj – spoľahlivý partner

II./3 – K stavebným strojom – časopisecká verzia

Ukážka obsahovej skladby, z nášho archívu k publicistickej činnosti


III. K ergonómii – vzdelávaniu

III./1  – Základné technicko-ergonomické požiadavky,…


IV. K motorovým vozíkom

Ukážka obsahovej skladby, z nášho archívu k publicistickej činnosti

IV./1 – Motorový vozík – Dodržiavanie BOZP

IV./2 – K motorovým vozíkom – časopisecká verzia


V. Úrazove deje v praxi

V./1 – Úrazové deje – ukážka obsahovej skladby z 75. dielov 

V./2 – Úrazové deje – ukážka obsahovej skladby z 75. dielov

V./3 – Úrazové deje – ukážka obsahovej skladby z 75. dielov


VI. Technická príručka


VII. Bezpečnostná príručka


VIII. Zdrojová technika, zobrazovače OLED, úpravy dopravného zákona

Zdrojová kamera pre špičkové zobrazovače, ukážka obrazového výstupu zobrazovačov

VIII./1 – Doplnenie k obrázkom

VIII./2 – Ukážka niektorých obrázkov /24/

VIII./3 – Úpravy zákona – vzor § 2 + 4

VIII./4 – Vzor aktualizovaného zákona č. 8/2009 Z. z.


IX. Hodnotenie vzdelávaní


X. Skúšobné otázky pre vodičov v listovej a digitalizovanej novej forme skúšky

X./1 – Ukážka testových otázok v spojení s správnymi odpoveďami


XI. Záver

Dovoľujem si touto formou čo najúprimnejšie poďakovať bývalým kolegom, ktorí sú už poniektorí aj na večnosti v modrom nebi, i súčasným kolegom, ktorí ma za tie roky obohatili mnohými cennými teoretickými vedomosťami, praktickými skúsenosťami a tak nesmierne prispeli, či už priamo, či nepriamo, k rastu mojej odbornosti a dlhoročnej príprave tejto obsiahlej monografie.

Bolo mi cťou so všetkými za tie dlhé roky spolupracovať, rozvíjať pracovné a osobné priateľstvá, na ktoré teraz spomínam s veľkou vďakou, s hlbokou úctou k ním a s pokojom v duši na všetkych len v dobrom spomínam.

Do monografie sa tak premietli mnohé naše „odborné dialógy“, ktoré som si dokázal zapamätať za tie roky až do prítomnosti, a tak nimi vynikajúco obohatiť obsah tohto diela.

Zároveň vyjadrujem veľké potešenie a vďaku všetkým záujemcom o monografiu, ktorí prejavili evidentný záujem o jej exkluzívny obsah. Jej náučný obsah a rozsah nemá zatiaľ v SR obdobu, pretože v SR k dnešnému nič podobné nevyšlo, nikto k aktuálnej situácii niečo podobné nevydal.

Môžem za naše vzdelávacie stredisko sľúbiť, že určite po jej získaní budú odberatelia do budúcna informovaní o prípadnom rozširovaní jej obsahu a jej pravidelnej aktualizácii.

Je už len na nich, ako všetky v nej uvedené poznatky a dobre mienené rady využijú a zúročia pri svojej ďalšej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím k potrebám dodržiavania zásad BOZP pri všetkých pracovných činnostiach.

Vážení, bolo mi cťou Vám všetkým, ktorí ste si prešli podrobne ukážku jednotlivých častí z tejto monografie, na záver venovať tieto vyššie uvedené úprimné slová.

S hlbokou úctou, porozumením a vďakou k Vám ostáva

Mgr. Veliký Jozef


Zdroje:

Wolters Kluwer – Bezpečnosť práce v praxi

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Internetové zdroje